fbpx

Kurs dla osób ubiegających się o licencję detektywa

Kurs jest skierowany do osób, które chcą podjąć pracę w sektorze usług detektywistycznych. Ukończenie kursu, skutkuje wydaniem zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o wydanie licencji detektywa.

 

Kurs prowadzony jest w formie hybrydowej i składa się z 4 bloków szkoleniowych:

  1. ochrona danych osobowych,
  2. ochrona informacji niejawnych,
  3. prawa i obowiązki detektywa,
  4. przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ukończyła 21 lat;

3) posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;

8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;

9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;

10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia i innych dokumentów, które wymagane są do otrzymania licencji detektywa.

KOSZT: 1800 PLN z vat

Kontakt do prowadzącego szkolenie:
tel: 690 685 585

email: [email protected]

Image
Deutsch (Deutschland) Polski (PL) English (United Kingdom)